វិញ្ញាបនប័ត្រ

certificate (4)

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ Gold Plus ដែលមានវិញ្ញាបនប័ត្រ

certificate (5)

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ TUV Gold Plus Certified

certificate (3)

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ SUS Certified Gold Plus

certificate (1)

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ Gold Certified GS

certificate (2)

វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO9001 (អេសអេស)

certificate (6)

វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO/TS16949